بازدید از طرح شبکه آبیاری و زهکشی چم شیر
چاپ

همزمان با شروع سال نو روز دوشنبه یازدهم فروردین ماه 1393 جناب آقای مهندس رضازاده مدیرعامل محترم شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران،...

همزمان با شروع سال نو روز دوشنبه یازدهم فروردین ماه 1393 جناب آقای مهندس رضازاده مدیرعامل محترم شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران،جناب آقای مهندس طرز طلب مجری محترم طرح سد و شبکه آبیاری و زهکشی چم شیر،جناب آقای مهندس طاهری نیا شهردار محترم دیلم و آقای محمد امید معاونت محترم خودکفایی کمیته امداد امام خمینی کل کشور از طرح شبکه آبیاری و زهکشی چم شیر بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید مشاور طرح (مهندسین مشاور پاراب فارس) و پیمانکاران طرح (شرکت سابیر و آب تابان) هیئت بازدید کننده را همراهی می کردند.