فهرست پروژه ها
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
ردیف نام پروژه نام کارفرما
1 نظارت بر اجراي كانالهاي منشعب از بند موان شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
2 نظارت بر اجراي احداث ده واحد مسكوني كوه‏سبز شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
3 نظارت بر اجراي ساختمان اداري و مهمانسراي فسا شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
4 مطالعات ادامه كانالهاي چپ و راست شبكه 3 و 4 درودزن شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
5 مطالعات مرحله اول و دوم سد انحرافي و كانال آبرساني فهليان شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
6 نقشه ‏برداري كانالهاي چپ و راست شبكه 3 و 4 درودزن شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
7 نظارت بر اجراي آبرساني خط لوله سوم بوشهر شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
8 مطالعات مرحله اول ودوم آبرساني به‏شهر اقليد از دشت‏ نمدان شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
9 مطالعات جمع‏آوري آبهاي سطحي جنوب شرقي دشت شيراز شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
10 مطالعات تامين و انتقال آب به حاجي آباد داراب شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
11 مطالعات شبكه داخلي شهر چغادك شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
12 نقشه ‏برداري اقليد شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
13 نقشه‏ برداري فهليان شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
14 مطالعات احداث سد ملاصدرا (تنگ براق) مشاركت سكو – پاراب شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
15 نظارت بر اجراي منبع دره چناري شيراز شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
16 مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبكه آب بندر ‏دير دفتر فني استانداري بوشهر
17 مطالعات مرحله اول و دوم طرح سيلابهاي خور‏موج استانداري بوشهر
18 نظارت بر اجراي كانالهاي منشعب از بند تيلكان شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
19 نظارت بر اجراي كانالهاي منشعب از بند امير و فيض‏آباد شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
20 مطالعات احداث ديواره ساحلي بندر ديلم شهرداري بندرديلم
21 مطالعات احداث ديواره ساحلي بندر دير شهرداري بندر ديلم
22 مطالعات مرحله اول و دوم پل عباس‏ آباد كامفيروز شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
23 نظارت بر ادامه كانالهاي درجه 3و 4 درودزن شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
24 مطالعات مرحله دوم طرح شبكه داخلي شهر چغادك فرمانداري استان بوشهر
25 مطالعات مرحله اول آبهاي زيرزميني دشتهاي برازجان، خورموج شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
26 مطالعات كنترل و هدايت سيلابهاي شهر برازجان شهرداري برازجان
27 مطالعات مرحله اول سد ايزدخواست آباده شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
28 مطالعات مرحله دوم انتقال آب به شهرجديد صدرا شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
29 نقشه‏ برداري برازجان شهرداري برازجان
30 نظارت بر اجراي عمليات پل رحمت ‏آباد شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
31 مطالعات و آزمايشهاي صحرائي كامفيروز (خاكشناسي) شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
32 نظارت بر عمليات اجرائي سد چروم شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
33 موافقت‏نامه خدمات مهندسي طرحهاي در دست مطالعه شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
34 مطالعات ترميم و مرمت بند بصري و تثبيت ديواره ساحلي حله شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
35 مطالعات مرحله اول و دوم كانال سراب تاوه شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
36 مطالعات شبكه آبياري و زهكشي دشت آسپاس شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
37 مطالعات مرحله شناخت و ساماندهي رودخانه شور در بوشهر دفتر فني استانداري بوشهر
38 مطالعات تامين آب شهر ياسوج از چشمه خرانداز (تنگ كناره) شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
39 نظارت بر عمليات اجرائي آبرساني از بندر شير‏گواز به چابهار شركت سهامي آب منطقه‏اي سيستان و بلوچستان
40 نظارت بر عمليات ژئوتكنيك سد ايزدخواست‏آباده شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
41 مطالعات مرحله اول و دوم شبكه آبياري و زهكشي سد ميرزاي شيرازي شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
42 مطالعات خط و سيفون انتقال آب از رودخانه شب‏ليز به ضلع شرقي رودخانه بشار سازمان جهاد كشاورزي استان كهكيلويه و بويراحمد
43 مطالعات مرحله اول انتقال آب به دشت سروستان شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
44 مطالعات مرحله دوم مخزن 5000 مترمكعبي كنگان شركت آب و فاضلاب بوشهر
45 نظارت بر عمليات اجرائي طرح آبرساني خرامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
46 نظارت بر عمليات اجرائي بند شير‏گواز و كانال انتقال شركت سهامي آب منطقه‏اي سيستان و بلوچستان
47 نظارت بر عمليات اجرائي شبكه آبياري و زهكشي باهوكلات مشاركت طوس‏آب- پاراب شركت سهامي آب منطقه‏اي سيستان و بلوچستان
48 مطالعات مرحله اول و دوم چشمه ساسان شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
49 مطالعات آزمايشهاي صحرائي دشت آسپاس شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
50 بازنگري مطالعات در دست اقدام سازمان آب سيستان و بلوچستان شركت سهامي آب منطقه‏اي سيستان و بلوچستان
51 مطالعات توأم مرحله اول و دوم ايستگاه پمپاژ آب‏شيرين فيروز آباد اداره كل امور عشاير فارس
52 مطالعات مرحله اول و دوم آبرساني به كارخانه سيمان فارس‏نو كارخانه سيمان فارس‏نو
53 نظارت بر عمليات اجرائي ترميم و مرمت بند بصري و تثبيت ديواره ساحلي رودخانه حله شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
54 خدمات مهندسي تكميل مطالعات منابع آب دشت نمدان و آماربرداري از چشمه‏ها و قنوات شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
55 خدمات مهندسي نظارت بر عمليات ژئوتكنيك سد مخزني علاءالدوله شيراز شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
56 مطالعات طراحي محوطه سازي دانشگاه آزاد كازرون شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
57 مطالعات تكميلي مرحله شناخت و مرحله اول سد مخزني نيم‏باشي شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
58 مطالعات مرحله اول سد مخزني چم‏شير و شبكه آبياري و زهكشي مشاركت تهران سحاب- پاراب شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
59 مطالعات نيمه تفضيلي منابع آب زيرزميني كوار شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
60 مطالعات مرحله دوم پايين انداختن سفره آب جنوب شرقي و انتقال به دشت سروستان شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
61 خدمات مهندسي و كارشناسي و نظارت بر عمليات اجرائي سد كوثر و تاسيسات وابسته شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
62 نظارت بر عمليات ژئوتكنيك مرحله دوم سد ايزدخواست آباده شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
63 قرارداد خدمات مهندسي مطالعات مرحله دوم سد ايزدخواست آباده شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
64 نظارت بر عمليات اجرائي خط آبرساني به حاجي آباد داراب شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
65 نظارت عاليه بر عمليات اجرائي پل عباس‏آباد كامفيروز شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
66 نظارت برعمليات ژئوتكنيك سد چم‏شير مشاركت پاراب – تهران سحاب شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
67 خدمات مهندسي نقشه‏ برداري قير به لارستان قطعه اول شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
68 خدمات مهندسي نقشه‏ برداري قير به لارستان قطعه دوم شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
69 خدمات مهندسي نقشه‏ برداري قير به لارستان قطعه سوم شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
70 خدمات نقشه‏ برداري دشت آسپاس شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
71 خدمات مهندسي مطالعات طرح خط آبرساني به بندر گناوه از خط آبرساني بوشهر شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
72 نظارت بر عمليات اجرائي زهكشهاي طرح انتقال آب به سروستان شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
73 نظارت بر عمليات اجرائي سد شهداي ايزدخواست شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
74 مطالعات مرحله اول ساماندهي رودخانه شور در استان بوشهر دفتر فني استانداري بوشهر
75 مطالعات مراحل شناخت اول و دوم تامين و انتقال آب به شهر لنده شركت آب و فاضلاب استان
76 مطالعات مراحل شناخت اول و دوم تامين و انتقال آب به دهدشت شركت آب و فاضلاب استان كهكيلويه و بويراحمد
77 مطالعات مراحل شناخت اول و دوم تامين و انتقال آب به دو‏گنبدان شركت آب و فاضلاب استان كهكيلويه و بويراحمد
78 خدمات مهندسي نقشه‏برداري جنوب شرقي شيراز شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
79 آماربرداري از چاه‏ها، چشمه‏ها و قنوات دشت آسپاس شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
80 مطالعات مرحله دوم خاكريز حفاظتي بند موان و تيلكان شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
81 مطالعات مرحله اول و دوم طرح ميان‏ مدت آبرساني به اقليد از دشت فسا رود شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
82 نظارت بر عمليات اجرائي طرح ميان مدت آبرساني به اقليد از دشت فسا رود شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
83 نظارت بر عمليات اجرائي نقاط آسيب ديده رودخانه حله در ساحل روستاي دشتي و مشتاقي شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
84 مطالعات مرحله 1 و 2 تثبيت رودخانه مند جهت حفاظت از دكل برق شركت سهامي برق منطقه‏اي فارس
85 نظارت بر عمليات اجرائي طرح آبگير خط سوم بوشهر از محل فعلي به سرچشمه ساسان شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
86 مطالعات مرحله اول و دوم كنترل و هدايت سيلابهاي ورودي به شهر كنگان ستاد حوادث غير‏ مترقبه استانداري بوشهر
87 مطالعات مرحله اول سدهاي تاخيري دره‏گپ و رجدون در استان بوشهر شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
88 مطالعات مرحله اول و دوم انتقال آب از خط محرم به شهر لامرد شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
89 خدمات مهندسي نقشه‏برداري آبرساني به لامرد از خط محرم – دو مرحله‏اي شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
90 مطالعات مرحله اول و دوم شبكه آبياري و زهكشي اراضي آبخور سد شهداي ايزدخواست شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
91 مطالعات اول و دوم انتقال آب از چاههاي تنگ‏سدر خورموج به خط محرم شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
92 مطالعات مرحله اول و دوم آبرساني به روستاهاي كردلان، اسلام آباد، بيد‏خوار، نخل تقي، جبراني و چاه‏پير سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر
93 تلفيق مطالعات و تهيه اطلس منابع آب حوزه آبريز درياچه‏هاي مهارلو و بختگان سازمان مديريت منابع آب ايران مركز تحقيقات منابع آب (تماب)
94 خدمات مهندسي بررسي طرحهاي عمراني در دست مطالعه سازمان آب منطقه‏اي غرب شرکت آب منطقه‌ای کردستان
95 خدمات مهندسي طرحهاي عمراني در دست مطالعه سازمان آب منطقه‏اي فارس،كهكيلويه و بويراحمد شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
96 مطالعات نيمه تفضيلي منابع آبهاي زيرزميني دشت آسپاس شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
97 نظارت بر عمليات اجرائي احداث شبكه 3 و 4 ادامه كانال سمت راست درودزن شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
98 خدمات نقشه‏ برداري چاه‏هاي مشاهده‏اي دشت‏هاي آبدان و كنگان شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
99 خدمات نقشه‏ برداري چاه‏هاي مشاهده‏اي برازجان شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
100 قرارداد متمم مطالعات نيمه تفضيلي منابع آب دشت آسپاس (آماربرداري ازچاه‏ها، چشمه‏ها و قنوات دشت آسپاس و نمدان ) شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
101 جمع‏آوري آمار و اطلاعات آبهاي زيرزميني و سطحي حوزه فعاليت سازمان‌ آب جهت بانك اطلاعات شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
102 خدمات نقشه‏ برداري ترازيابي چاههاي مشاهده‏اي حوزه آبريز رودخانه قير شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
103 خدمات نقشه‏ برداري ميخ‏كوبي جاده جايگزيني طرح سد سلمان فارسي شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
104 قرارداد مطالعات مرحله اول و دوم آبرساني از تنگ دوراهك به خط محرم شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
105 قرارداد مطالعات مرحله اول و دوم آبرساني به اقليد از مخزن فسارود به مخزن تل علمداران شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
106 خدمات نقشه‏ برداري ترازيابي چاههاي مشاهده‏اي حوزه آبريز رودخانه فيروز‏آباد شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
107 قرارداد مطالعات مرحله اول و دوم طرح انتقال آب از چشمه برم فرهاد باچون به پائين‌دست اداره كل امور عشاير فارس
108 مطالعات شناسائي سازندهاي سخت حوزه آبريز رودخانه فيروز‏آباد فارس سازمان مديريت منابع آب ايران
109 خدمات نقشه‏ برداري محدوده‏هاي مورد نظر مطالعات مرحله اول و دوم كنترل و هدايت سيلابهاي ورودي به شهر كنگان ستاد حوادث غير مترقبه استانداري بوشهر
110 مطالعات مرحله اول و دوم بند انحرافي و كانال آبرسان و تاسيسات وابسته اراضي ميانرود ابرج شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
111 مطالعات مرحله اول ساماندهي رودخانه سلطان آباد جهت كنترل و هدايت سيلابهاي ورودي به دشت قره باغ شيراز ستاد حوادث غير مترقبه استانداري‏ فارس
112 مطالعات مرحله دوم شبكه آبياري و زهكشي اراضي آبخور بند تيلكان شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
113 مرحله اول و دوم احداث بند انحرافي بر روي رودخانه‏هاي كندر و محل تلاقي رودخانه‏هاي باغو و بناب آباده طشك شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
114 نظارت بر عمليات اجرائي تكميل كانالهاي منشعب از بند موان شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
115 مطالعات مرحله اول و دوم طرح تاسيسات آبگيري از رودخانه شاپور جهت تلمبه خانه بوشيگان و انتقال به مخزن 20000 مترمكعبي خط سوم آبرسان بوشهر شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
116 مطالعات مرحله دوم احداث سد سنگ سياه در استان كردستان شرکت آب منطقه ای کردستان
117 خدمات نقشه‏ برداري مسير خط لوله انتقال آب به اراضي دشت ليشتر شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
118 نظارت كارگاهي بر عمليات اجرائي آبرساني از تنگ دوراهك به خط محرم شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
119 نظارت كارگاهي بر عمليات اجرائي ايستگاه پمپاژ آب شيرين خنج لارستان اداره كل امور عشاير فارس
120 مطالعات شناسائي منابع آبهاي زيرزميني سازندهاي سخت و آهكي اطراف دشت بانه شرکت آب منطقه ای کردستان
121 مطالعات مرحله اول و دوم شبكه آبياري و زهكشي آب شيرين خنج لارستان اداره كل امور عشاير فارس
122 مطالعات مرحله اول و دوم طرح مرمت و باز‏سازي پل علي‏ابن حمزه شهرداري شيراز – معاونت فني و شهرسازي
123 خدمات مهندسي نقشه‏برداري قطعه اول ساماندهي رودخانه كر شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
124 خدمات مهندسي نقشه‏برداري قطعه دوم ساماندهي رودخانه كر شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
125 خدمات مهندسي نقشه‏برداري قطعه سوم ساماندهي رودخانه كر شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
126 خدمات مهندسي نقشه‏برداري اكيپ روز (خدمات كارفرمائي) شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
127 نظارت بر عمليات اجرائي دستگاه‏هاي 5 ، 4 ،3 و 6 حفاظت كاتوديك حاجي‏آباد داراب شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
128 خدمات نقشه‏ ‏برداري محدوده مطالعات مرحله اول سد باغان شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
129 خدمات نقشه‏ برداري زميني مطالعات رودخانه سلطان آباد شيراز ستاد حوادث غير مترقبه استانداري فارس
130 خدمات نقشه‏ برداري تهيه نقشه كاداستر از اراضي سمت راست درودزن شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
131 نظارت كمي و كارشناسي بر عمليات اجرائي سد رئيسعلي دلواري شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
132 كنترل سيلاب و ساماندهي رودخانه جاماش در منطقه قلعه قاضي در استان هرمزگان سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان
133 مطالعات توام مرحله اول و دوم ديواره‏هاي ساحلي بند عسلويه در استان بوشهر ستاد حوادث غير مترقبه استانداري بوشهر
134 مطالعات مرحله اول شبكه آبياري و زهكشي اراضي آبخور سد سنگ سياه در استان كردستان شرکت آب منطقه ای کردستان
135 مطالعات مرحله اول و دوم بهره‏برداري از آب رودخانه بشار جهت آبياري تحت فشار به اراضي سادات محمودي در استان كهكيلويه و بويراحمد و خدمات جنبي مربوطه سازمان جهاد كشاورزي استان كهكيلويه و بويراحمد
136 مطالعات شناسائي منابع آب زيرزميني در سازندهاي سخت و آهكي اطراف شهر ياسوج و منابع آبرفتي حاشيه رودخانه بشار و مطالعات مرحله اول انتقال آب از گزينه‏برتر تامين كننده آب ياسوج شركت آب و فاضلاب استان كهكيلويه و بويراحمد
137 مطالعات مرحله اول كانال انتقال آب از چشمه چم‏مي به اراضي روستاي ميانده كدو شوراي اسلامي روستاي ميانده كدو بخش كوار
138 مطالعات كنترل و هدايت سيلابهاي ورودي به شهر داريون شهرداري داريون
139 مطالعات مرحله اول و دوم انتقال آب به شهر دو‏گنبدان از طرح آبرساني به شهرهاي حاشيه خليج فارس از سد كوثر شركت آب و فاضلاب استان كهكيلويه و بويراحمد
140 نظارت بر عمليات اجرائي احداث و تكميل كانالهاي منشعب از بند امير شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
141 نظارت بر عمليات اجرائي احداث و تكميل كانالهاي منشعب از بند فيض‏آباد شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
142 نظارت بر عمليات اجرائي طرح پايين انداختن سطح آب سفره جنوب شرقي شيراز و انتقال به دشت سروستان شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
143 نظارت بر عمليات اجرائي احداث ايستگاه پمپاژ و حفاظت كاتوديك طرح آبرساني به حاجي‏آباد داراب شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
144 مطالعات مرحله اول طرح ساماندهي رودخانه خشك شيراز مشاركت پاراب فارس- حاسب فارس شهرداري شيراز
145 نظارت بر عمليات اجرائي مرمت و بازسازي پل علي‏ابن حمزه شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
146 نظارت بر عمليات اجرائي خط آبرساني از مخزن فسارود به مخزن تل علمداران اقليد شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
147 نظارت بر عمليات اجرائي حفاريهاي ژئوتكنيك سد سنگ‏سياه شرکت آب منطقه ای کردستان
148 خدمات نقشه‏ برداري طرح آبرساني به دو‏گنبدان از سد كوثر شرکت آب منطقه ای کردستان
149 خدمات نقشه‏ برداري طرح آبرساني به ياسوج از منابع آبرفتي و آهكي شهر ياسوج شركت آب وفاضلاب استان كهكيلويه و بويراحمد
150 خدمات نقشه‏ برداري طرح سيلابهاي ورودي به شهر كنگان شهرداري كنگان
151 آماربرداري از منابع آبهاي سطحي و زيرزمينی حوزه آبريز رودخانه‏هاي كل و كوير مركزي شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
152 نظارت بر عمليات اجرائي سيستم انحراف سد سنگ سياه شرکت آب منطقه ای کردستان
153 مطالعات مرحله دوم انتقال آب به شهر ياسوج از منابع آبرفتي و آهكي حاشيه رودخانه بشار شركت آب و فاضلاب استان كهكيلويه و بويراحمد
154 نظارت بر عمليات اجرائي احداث كانالهاي درجه 2 كربال شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
155 خدمات نقشه‏ برداري از مطالعات مرحله دوم انتقال آب از چشمه برم فرهاد باچون و پائين دست اداره كل امور عشاير استان فارس
156 نظارت بر عمليات اجرائي آبرساني به شهر مرودشت شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
157 مطالعات شناسائي سرشاخه‏هاي رودخانه بشار در شهرستان دنا شرکت آب منطقه‌ای كهكيلويه و بويراحمد
158 نظارت بر عمليات اجرائي پروژه كانال آبرسان فهليان ممسني سازمان جهاد كشاورزي شهرستان ممسني
159 مطالعات شناسائي منابع آب سرشاخه‏هاي رودخانه گدارخوش جهت تامين آب پتروشيمي ايلام شرکت آب منطقه ای ایلام
160 نظارت بر عمليات اجرائي شبكه آبياري و زهكشي سد ميرزاي شيرازي (كوار) شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
161 مطالعات مراحل شناسائي اول و دوم ساماندهي و كنترل سيلاب مسيل‏هاي تيرور و گوربند شرکت سهامی آب منطقه‏اي‏هرمزگان
162 نظارت بر عمليات اجرائي زهكش زيرزميني محدوده پايانه قطار شهري شيراز سازمان قطار شهري شيراز
163 مطالعات مرحله دوم شبكه 3 و 4 اراضي آبخور سد شهداي ايزدخواست سازمان جهاد كشاورزي ممسني
164 نظارت كارگاهي و عاليه بر عمليات اجرائي پائين انداختن سطح آب سفره جنوب شرقي شيراز (محور خاتون) شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
165 مطالعات آماربرداري از منابع و مصارف آبهاي سطحي و زيرزميني در محدوده زير حوزه رودخانه كر شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
166 مطالعات مرحله دوم شبكه آبياري و زهكشي دشت آسپاس شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
167 نظارت كارگاهي و عاليه بر عمليات اجرائي پروژه‏هاي نهر اعظم و پل علي‏ابن حمزه شهرداري شيراز معاونت فني و شهرسازي
168 بازنگري مطالعات مرحله اول شبكه آبياري و زهكشي دشت كامفيروز شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
169 تلفيق مطالعات و تهيه اطلس منابع آب حوزه آبريز رودخانه مند با سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
170 مطالعات مرحله اول ساماندهي رودخانه سلطان‏آباد جهت كنترل سيلاب دشت قره‏باغ ستاد حوادث غير مترقبه استانداري فارس
171 مطالعات منابع آب زيرزميني اطراف كوره‏هاي آجر‏پزي واقع در ضلع كمربندي به‏طرف پل فسا شهرداري منطقه 5 شيراز
172 نظارت بر عمليات اجرائي آبرساني به ياسوج از چاه‏هاي آبرفتي حاشيه رودخانه بشار شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
173 نظارت كارگاهي و عاليه بر عمليات اجرائي شبكه‏ آبياري و زهكشي درجه 3 و 4 اراضي آبخور سدشهداي ايزدخواست سازمان جهاد كشاورزي فارس
174 مطالعات مراحل اول و دوم شبكه آبياري و زهكشي اراضي صحرا رود و طلاي سفيد معاونت آب وخاک وزارت کشاورزی
175 خدمات مهندسي نقشه ‏برداري توپوگرافي صحرا‏رود معاونت آب وخاک وزارت کشاورزی
176 خدمات مهندسي نقشه‏ برداري كاداستر صحرا‏رود معاونت آب وخاک وزارت کشاورزی
177 خدمات مهندسي نقشه ‏برداري كاداستر طلاي سفيد معاونت آب وخاک وزارت کشاورزی
178 خدمات مهندسي نقشه‏ برداري توپوگرافي طلاي سفيد معاونت آب وخاک وزارت کشاورزی
179 نظارت بر عمليات اجرائي طرح شبكه آبياري و زهكشي دشت آسپاس شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
180 مطالعات تغذيه مصنوعي مسيل‏هاي كندر- چاه‏مبارك- معدن مشكان- كت‏آباد- و كشوري شهرستان ني‏ريز سازمان جهاد كشاورزي فارس
181 نظارت بر عمليات اجرائي طرح آبرساني به پتروشيمي شرکت آب منطقه ای ایلام
182 نظارت بر عمليات اجرايي سد سنگ سياه شرکت آب منطقه ای کردستان
183 مطالعات طرح و توسعه منابع آبهاي سطحي و زيرزميني جهت تامين آب دشتهاي باشت و ممبي شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
184 نظارت كارگاهي بر عمليات اجرائي بند انحرافي بانه شرکت آب منطقه ای کردستان
185 نظارت بر عملیات اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی کلل، زیارت و بنار شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
186 تهیه قرارداد سد چم شیر به روش EPC شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
187 تکمیل مطالعات آماربرداری آبهای سطحی و زیرزمینی حوزه آبریز رودخانه کر شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
188 نظارت بر عملیات اجرائی کانال RMC هندیجان سازمان آب و برق خوزستان
189 نظارت بر عملیات اجرائی کانال RMC هندیجان شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان
190 مطالعات مرحله دوم انتقال آب مازاد دشت شیراز به دشت سروستان شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
191 نظارت بر عمليات اجراِی پارکينگ طبقا تی سيبو يه شيراز معاونت فنی شهرداری شيرار
192 نظارت بر عمليات اجراِی آبرسانی به لا مرد شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
193 نظارت برعمليات آبرسانی به شهرکازرون شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
194 مطالعات مر حله دوم چم شير شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
195 مطالعات مرحله اول سد برده زرد در استان کردستان شرکت آب منطقه ای کردستان
196 مطالعات مرحله اول سد مخز نی کا نی سيف در استان کردستان شرکت آب منطقه ای کردستان
197 نظارت بر عمليات احداث بند خلجوی وکانال انتقال از بند تا ا يستگاه پمپاژ گشنگان شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
198 نظارت بر عمليات اجراِی ادامه کانال فهليا ن شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
199 مطا لعات مر حله اول مهار آبهای سطحی دشت دهرود جهت احداث سد دو منظوره در حو ضه آ بريز تنگ ارم - دهرود در استان بو شهر شرکت آب منطقه‌ای بوشهر
200 مطا لعات تهیه اطلس منا بع آب حوضه آبریز رود خانه حله شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
201 نظارت بر عملیات اجرائی پروژه تامین آب اراضی دشت ممبی سازمان آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویر احمد
202 نظارت بر عملیات اجرائی آبرسانی به دوگنبدان از سد کوثر شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
203 مطالعات اندازه گیری وبر آورد آب برگشتی ناشی از آبیاری به سفره آب زیر زمینی هرات شرکت سهامی آب منطقه ای یزد
204 مطالعات مرحله اول سدمخزنی باهوش شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
205 نظارت بر عملیات اجرائی شبکه آ بیاری و زهکشی سد سنگ سیاه شرکت سهامی آب منطقه ای کردستان
206 مطا لعات مرحله اول سد اسفند شرکت سهامی آب منطقه‌ ای سیستان و بلوچستان
207 مطالعات تهیه اطلس منا بع آ ب حوزه آبریز هامون وهیر مند شرکت سهامی آب منطقه‌ ای سیستان و بلوچستان
208 مطا لعات مرحله اول سد حلوان آب باریک شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمانشاه
209 مطالعات ونظارت مخزن 20000 متر مکعبی کناوه شرکت آب وفاضلاب بوشهر
210 مطالعات ونظارت مخزن 5000 متر مکعبی سعد آباد شرکت آب وفاضلاب بوشهر
211 مطالعات ونظارت مخزن 5000 متر مکعبی کاکی شرکت آب وفاضلاب بوشهر
212 مطالعات بهنگام سازی اطلس منابع آب هندیجان- جراحی شرکت سهامی سازمان آب وبرق خوزستان
213 مطالعات مرحله دوم طرح تجهیز ونوسازی اراضی آبخور بند بهمن کوار سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
214 مطلعات توام مرحله اول و دوم خط انتقال آب صنایع از سد کو ثر تا پارس جنوبی شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر
215 مطالعات بهنگام سازی بیلان محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه مند وکفه‌های بسته شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
216 نظارت برعملیات اجرایی طرح ساماندهی کنترل سیلاب مسیلهای تیرور و گوربند شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان
217 نظارت برعملیات اجرایی بندها و کانالهای اصلاح رودخانه اوجان آسپاس شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
218 نظارت بر حفاریهای ژئوتکنیک سد باهوش شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر
219 مطالعات مرحله اول انتقال آب رودخانه بلوه و اثرات آن بر سد مخزنی بانه شرکت سهامی آب منطقه ای کردستان
220 نظارت بر عملیات اجرایی بند انحرافی خلجوی و کانال انتقال قبل از بند خلجوی تا بهاران شرکت سهامی آب منطقه ای فارس
221 مطالعات مشارکتهای مردمی بهینه سازی مصرف آب و تشکلهای آب بران شبکه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
222 نظارت بر خدمات مهندسی مشاور کارفرما در مدیریت و کنترل عملیات آماربرداری سراسری از منابع آب استان فارس شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
223 نظارت بر حفاریهای ژئوتکنیک سد آبدهگاه باشت شرکت سهامی آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد
224 مطالعات زهکشی محوطه تصفیه خانه دوم فاضلاب شرکت ژیان
225 مطالعات مرحله اول طرح خطوط برق ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری و زهکشی سدسنگ‌سیاه شرکت آب منطقه ای کردستان
226 نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی شبکه آبیاری در سطح شهر شیراز شرکت آب و فاضلاب شیراز
227 نظارت مخزن 10000 مترمکعبی بندر دیر شرکت آب و فاضلاب بوشهر
228 نظارت مخزن 5000 مترمکعبی بندر ریگ شرکت آب و فاضلاب بوشهر
229 خدمات مهندسی مطالعات اجتماعی، مشارکت های مردمی، تشکیل تشکل‌های آب‌بران و بازنگری مطالعات مرحله دوم شبکه آبیاری و زهکشی تیلکان شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
230 مطالعات مرحله دوم سد سازی بند تنظیمی سیمره شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
231 تکمیل مطالعات روشهای جلوگیری از تلفات آب چشمه ساسان در کانال آبیاری کازرون شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
232 نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی آبهای سطحی شهر شیراز شهرداری شیراز
233 نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی پروژه احداث شبکه آبیاری و زهکشی اراضی آبخور بند تیلکان شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
234 مطالعات فاز صفر فاضلاب شهرهای سیدان و ارسنجان آب و فاضلاب استان فارس
235 نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی پروژه احداث شبکه آبیاری و زهکشی اراضی آبخور بند تیلکان سمت چپ فاز 2 شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
236 مطالعات نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی محدوده های مطالعاتی عقدا و بهادران شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد
237 مطالعات مرحله دوم مهار آبهای سطحی دشت دهرود با احداث سد دو منظوره در حوضه آبریز تنگ ارم-دهرود شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر
238 نظارت کارگاهی بر عملیات حفاریهای ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سد تنگ ارم-دهرود شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر
239 مطالعات مرحله دوم حوزه تعاونی تولید مظفری شهرستان شیراز سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
240 مطالعات طرح جامع آبرسانی به روستاهای شهرستان ناحیه یک و دو از منابع پایدار شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس
241 مطالعات طرح انتقال آب تا منابع موجود در شهرهای سوریان و صفاشهر با توجه به مصارف و نیاز فعلی و آتی و همچنین مطالعات ژئوفیزیک از محل های نخودزار جهت صفاشهر و بژدانه شرکت آب و فاضلاب استان فارس
242 نظارت کارگاهی و عالیه و عملیات اجرایی تکمیل طرح مخزن 5000 متر مکعبی سعدآباد شرکت آب و فاضلاب بوشهر
243 نظارت کارگاهی و عالیه و عملیات اجرایی تکمیل طرح مخزن 5000 متر مکعبی کاکی شرکت آب و فاضلاب بوشهر
244 نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی انتقال آب از چشمه ساسان به باغات کازرون شرکت سهامی آب منطقه ای فارس
245 نظارت بر عملیات اجرایی بند انحرافی و سیستم انتقال آب دشت ممبی شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد
246 نظارت بر عملیات اجرایی آبهای سطحی شهر شیراز شهرداری شیراز
247 مطالعات اجتماعی و مشارکت های مردمی تشکیل تشکل های آب بران شبکه سد سنگ سیاه شرکت سهامی آب منطقه ای کردستان
248 مطالعات مرحله دوم نقشه برداری پتروشیمی جهرم شرکت پتروشیمی جهرم
249 مطالعات تهیه بیلان منابع آب محدوده مطالعاتی حوزه آبریز هندیجان-جراحی (90-89) شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان
250 سد تنظیمی سیمره شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
251 مطالعات و کنترل سیلاب ساختگاه پروژه ذوب آهن و فولاد اقلید پارس شرکت سلحشوران فارس
252 نظارت بر عملیات اجرائی آبهای سطحی شهر شیراز
شهرداری شیراز
253 مطالعات تحقیقات منابع آب سطحی و زیرزمینی جنوب استان فارس دشت قیر و کارزین
موسسه تحقیقات آب
254 نظارت مخزن 5000 متر مکعبی ریگ
شرکت آب و فاضلاب بوشهر
255 نظارت کارگاهی وعالیه سد دومنظوره تنگ ارم
شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر
256 مطالعات بهنگام سازی بیلان منابع آب محدوده های مطالعاتی حوزه آبریز ماشکیل
شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان
257 مطالعات تهیه بیلان منابع آب محدوده های مطالعاتی حوزه آبریز مند سال 90-89
شرکت سهامی آب منطقه ای فارس
258 نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرائی شبکه آبیاری و زهکشی کوار
شرکت سهامی آب منطقه ای فارس
259 مطالعات مرحله اول و دوم و انجام خدمات دوره اجرا آبرسانی از سد هایقر به مناطق جنوبی استان فارس
شرکت سد و عمران پارس گستر
260 مطالعات بررسی نشت آب ایستگاهها و تونل مسیر فاز یک خط یک قطار شهری شیراز حدفاصل میدان احسان تا ایستگاه مطهری
سازمان قطار شهری شیراز
261 مطالعات مرحله اول طرح توسعه منابع آب خائیز اهرم با تاکید بر آبهای سطحی
شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر
262 مطالعات بررسی نشت آب ایستگاهها و تونل مسیر فاز یک خط یک قطار شهری شیراز حدفاصل میدان نمازی تا ایستگاه یو وال
سازمان قطار شهری شیراز
263 مطالعات باز نگری مرحله اول وانجام مرحله دوم ابرسانی به  پتروشیمی گچساران
شرکت پترو شیمی گچساران
264 نظارت کارگاهی وعالیه بر عملیات اجرائی سد تنظیمی تاسیسات وابسته و شبکه آبیاری وزهکشی اراضی ابخور سد چمشیر
شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران
265 مطالعات بررسی نشت آب ایستگها وتونل مسیر خط  دو قطار شهری شیراز از میانرود تا کلبه سعدی
سازمان قطار شهری شیراز
266 نظارت زئو تکنیک سد خائیز اهرم استان بوشهر
شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر
267 مطالعات مرحله اول و  دوم وسوم ابرسانی به  کارخانه سیمان مارگون
شرکت سیمان مارگون
268 مطالعات  مرحله آبرسانی از منابع پیدار  سدهای هایقر ورودبال به روستاهای  مهر قیر کارزین استهبان داراب زرین دشت وفسا
شرکت آب و فاضلاب روستائی استان فارس
269 نظارت برعملیات اجرائی پائین  انداختن اب زیر زمینی وکنترل نشت آب ایستگها وتونل مسیر خط  اول و دو قطار شهری شیراز
سازمان قطار شهری شیراز
270 بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم سد مخزنی باهوش
شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر
271 بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم خط ابرسانی رابط بین مخازن دوگنبدان
شرکت سهامی آب منطقه‌ای کهکیلویه وبویر احمد
272 نظارت کارگاهی وعالیه بر عملیات اجرائی شبکه اب شهر شیراز
شرکت آب و فاضلاب شیراز
273 نظارت کارگاهی وعالیه بر عملیات اجرائیسد مخزنی باهوش
شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر
274 مطالعات  مرحله اول ابرسانی به روستاهای زیر دست  سدسلمان فارسی درشهرستانهای  لارستان  جهرم قیر کارزین خنج گراش
شرکت آب و فاضلاب روستائی استان فارس
275 نظارت کارگاهی وعالیه بر عملیات اجرائی شبکه اب  ومخازن شهر شیراز
شرکت آب و فاضلاب شیراز
276 نظارت کارگاهی وعالیه بر عملیات اجرائیتجهزونوسازی تعاونی های شهرهای کوار شیراز مرودشت سروستان وخرامه
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
277 مطالعات ساماندهی جوی اب شهر زرقان
شهرداری زرقان
278 نظارت کارگاهی وعالیه بر عملیات اجرائی خط ابرسانی رابط بین مخازن دوگنبدان
شرکت سهامی آب منطقه‌ای کهکیلویه وبویر احمد
279 مطالعات تعین حد بستر وحریم تالاب هاو دریاچه های برم الوان ومور زرد زیلائی
شرکت سهامی آب منطقه‌ای کهکیلویه وبویر احمد
280 مطالعات  اقدامات اضطراری در سد مخزنی سنگ سیاه کردستان
شرکت سهامی آب منطقه‌ای کردستان
281 نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرائی خط آبرسانی و طرح خط رابط بین مخازن دوگنبدان شرکت آب و فاضلاب شهری استان کهگیلویه و بویر احمد
282 مطالعات مرحله اول و دوم شبکه آبیاری و زهکشی و آبرسانی به روستاهای آب توت و انجیر سیاه شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویر احمد
283 خدمات نظارت بر اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور- منطقه (2) عملیاتی شرکت مدیریت منابع آب ایران
284 مطالعات مجدد شبکه توزیع آب تعدادی از روستاهای شهرستان رستم
شرکت آب و فاضلاب روستائی استان فارس
285 طرح و ساخت انتقال و توزیع آب به اراضی دشت سیستان محدوده هامون واحد عمرانی 4 (EPC) وزارت جهاد کشاورزی معاونت آب و خاک
286 مطالعات مرحله اول بررسی انتقال آب از ایستگاه پمپاژ شبانکاره به محل انشعابات شهر بوشهر
شرکت آب و فاضلاب بوشهر
287 مطالعات مرحله اول و دوم تغذیه مصنوعی دشت های استان کهگیلویه و بویر احمد
شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویر احمد
288 مطالعات آمار برداری سراسری از منابع و مصارف آب های سطحی و زیرزمینی جنوب استان بوشهر
شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر
289 تهیه اسناد مناقصه سرمایه گذاری بخش غیر دولتی انتقال پساب تصفیه خانه شیراز به دشت سروستان شرکت سهامی آب منطقه ای فارس
290 نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرائی خط آبرسانی و طرح خط رابط بین مخازن دوگنبدان شرکت آب و فاضلاب شهری استان کهگیلویه و بویر احمد
291 انجام خدمات مهندسی آماربرداری سراسری مرحله سوم از منابع و مصارف آب های سطحی و زیرزمینی محدوده مرز سیاسی استان هرمزگان (مشارکت) شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان
292 مطالعات بازنگری مرحله اول انجام مطالعات مرحله دوم آبرسانی به روستاهای بخش قطرویه شرکت آب و فاضلاب روستائی استان فارس
293 نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرائی سد مخزنی خائیز شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر
294 نظارت بر عملیات اجرائی شبکه های آبیاری و زهکشی و آبرسانی به روستاهای آب توت و انجیر سیاه (دشت مور) شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویر احمد
295 نظارت بر آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب های سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی استان مرکزی شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی
296 نظارت بر عملیات اجرائی انتقال آب 270 لیتر بر ثانیه از ایستگاه شبانکاره به محل انشعاب بوشهر شرکت آب و فاضلاب بوشهر
297 مطالعات مرحله اول و دوم بهره برداری از آب رودخانه بشار جهت آبرسانی به مجتمع پتروشیمی بویراحمد مجتمع پتروشیمی بویراحمد
298 انجام خدمات مهندسی آماربرداری سراسری مرحله سوم از منابع و مصارف آب های سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی حوزه آبریز درجه 2 نمکزار خواف و هامون و هیرمند شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی
299 انجام خدمات مهندسی آماربرداری سراسری مرحله سوم از منابع و مصارف آب های سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی حوزه آبریز درجه 2 کویر لوت و کویر مرکزی شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی
300 مطالعات مرحله دوم سد مخزنی خائیز شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر