بازدید از طرح شبکه آبیاری و زهکشی چم شیر
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

همزمان با شروع سال نو روز دوشنبه یازدهم فروردین ماه 1393 جناب آقای مهندس رضازاده مدیرعامل محترم شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران،...

همزمان با شروع سال نو روز دوشنبه یازدهم فروردین ماه 1393 جناب آقای مهندس رضازاده مدیرعامل محترم شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران،جناب آقای مهندس طرز طلب مجری محترم طرح سد و شبکه آبیاری و زهکشی چم شیر،جناب آقای مهندس طاهری نیا شهردار محترم دیلم و آقای محمد امید معاونت محترم خودکفایی کمیته امداد امام خمینی کل کشور از طرح شبکه آبیاری و زهکشی چم شیر بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید مشاور طرح (مهندسین مشاور پاراب فارس) و پیمانکاران طرح (شرکت سابیر و آب تابان) هیئت بازدید کننده را همراهی می کردند.