ساماندهی رودخانه ها (8)
چاپ فرستادن به ایمیل
رديف نام پروژه مشخصات تصاوير
1 مطالعات مرحله اول و دوم طرح سیلاب های خورموج (استان بوشهر)
2 مطالعات کنترل و هدایت سیلاب های شهر برازجان (استان بوشهر)
3 مطالعات مرحله اول ساماندهی رودخانه شور (استان بوشهر)
4 مطالعات مرحله اول و دوم کنترل و هدایت سیلاب های وروردی به شهر کنگان (استان بوشهر)
5 کنترل سیلاب و ساماندهی رودخانه جاماش در منطقه قلعه قاضی (استان هرمزگان)
6 مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه سلطان آباد جهت کنترل سیلاب دشت قره بلاغ (استان فارس)
7 مطالعات ساماندهی رودخانه خشک شیراز (شهرداری شیراز)
8 مطالعات و نظارت ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه های تیرور و گوربند (استان هرمزگان)