شبکه های آبیاری و زهکشی (14)
چاپ فرستادن به ایمیل
رديف نام پروژه مشخصات تصاوير
1

نظارت بر عملیات اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی باهوکلات (سیستان و بلوچستان)

2 نظارت بر عملیات اجرائی و تکمیل کانال های منشعب از بند فیض آباد،بند امیر (استان فارس)
3 نظارت بر عملیات اجرائی احداث کانال های درجه دو کربال (استان فارس)
4 مطالعات شبکه آبیاری و زهکشی سمت راست و چپ سد درودزن (استان فارس)
5 مطالعات و نظارت بر عملیات اجرائی شبکه آبیاری و زهکشی اراضی آبخور بند تیلکان (استان فارس)
6 مطالعات و نظارت بر عملیات اجرائی شبکه آبیاری و زهکشی اراضی آبخور سد شهدای ایزدخواست (استان فارس)
7 مطالعات و نظارت بر عملیات اجرائی شبکه آبیاری و زهکشی اراضی آبخور سد سنگ سیاه (استان کردستان)
8 نظارت بر عملیات اجرائی پایین انداختن سطح آب سفره جنوب شرقی شیراز (استان فارس)
9 نظارت بر عملیات اجرائی شبکه آبیاری و زهکشی و ایستگاه پمپاژ کلل،زیارت و بنار (استان بوشهر)
10
نظارت بر عملیات اجرائی احداث کانال RMC شبکه آبیاری و زهکشی هندیجان (استان خوزستان)
11
مطالعات و نظارت بر عملیات اجرائی شبکه آبیاری و زهکشی سد میرزای شیرازی (استان فارس)
12
مطالعات مرحله دوم شبکه آبیاری و زهکشی سروستان (استان فارس)
13
مطالعات مرحله اول و دوم شبکه آبیاری و زهکشی اراضی آبخور سد چم شیر (استان بوشهر)
14
نظارت بر عملیات اجرایی طرح شبکه آبیاری و زهکشی چم شیر