سدسازی (18)
چاپ فرستادن به ایمیل
رديف نام پروژه مشخصات تصاوير
1 نظارت بر عمليات اجرايي بند هاي رضاآباد و نصرآباد و باغ نو (استان فارس)
2 مطالعات و نظارت بر عمليات اجرائي سد مخزني شهداي ايزدخواست (استان فارس)
3 خدمات مهندسي،کارشناسي و نظارت بر عمليات اجرائي سد کوثر و تاسيسات وابسته (استان کهکيلويه و بوير احمد)
4 مطالعات و نظارت بر عمليات اجرائي سد مخزني سنگ سياه (استان کردستان)
5 مطالعات مرحله اول سد کاني سيف (استان کردستان)
6 مطالعات مرحله اول سد برده زرد (استان کردستان)
7 مطالعات مرحله اول سد حلوان (استان کرمانشاه)
8 مطالعات مرحله اول سد باهوش (استان بوشهر)
9 نظارت بر عمليات اجرائي احداث بند انحرافي نهر اعظم (شهرداري شيراز)
10
مطالعات مرحله اول سد اسفند (استان سيستان و بلوچستان)
11
مطالعات مرحله اول سد تنگ ارم دهرود (استان بوشهر)
12
مطالعات مرحله اول سد کانی سیف (استان کردستان)
13
مطالعات مرحله اول سد مخزنی باهوش
14 بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم سد مخزنی باهوش
15 نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی سد مخزنی باهوش
16
مطالعات مرحله اول مهار آبهای سطحی دشت دهرود جهت احداث سد دومنظوره در حوضه آبریز تنگ ارم - دهرود در استان بوشهر
17
مطالعات مرحله دوم مهار آبهای سطحی دشت دهرود با احداث سد دو منظوره در حوضه آبریز تنگ ارم-دهرود
18
نظارت کارگاهی و عالیه سد دو منظوره تنگ ارم