عبدالمحمد محمدی
نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر امور قراردادها

تلفن: 07136279857
فکس: 07136279859