تماس ها
# نام جایگاه و مقام تلفن فکس
1 شرکت مهندسی مشاور پاراب فارس 07136279857 07136279859
2 عزت اله حضرتی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 07136279857 07136279859
3 محمد رحيم مختاري رئیس هیئت مدیره و مدیر امور نظارت 07136279857 07136279859
4 الیزابت ناصری نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر گروه پیمان و رسیدگی 07136279857 07136279859
5 شهرام پورانصاری مسئول روابط عمومی 07136279857 07136279859
6 سارا نورزاده مسئول واحد رایانه 07136279857 07136279859
7 امیررضا کرباسی مدیر گروه آبیاری و زهکشی
8 اردوان شهبازی مدیر گروه زمین شناسی و ژئوتکنیک
9 عفیفه احمدی مدیر گروه آب زیرزمینی
10 عبداله عزیزپور مدیر امور طراحی و مهندسی