تماس ها
# نام جایگاه و مقام تلفن فکس
1 شرکت مهندسی مشاور پاراب فارس 07136279857 07136279859
2 عزت اله حضرتی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 07136279857 07136279859
3 محمد رحيم مختاري رئیس هیئت مدیره و مدیر امور نظارت 07136279857 07136279859
4 عبدالمحمد محمدی نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر امور قراردادها 07136279857 07136279859
5 الیزابت ناصری مدیر امور برنامه ریزی و پشتیبانی و مدیر گروه پیمان و رسیدگی 07136279857 07136279859
6 شهرام پورانصاری مسئول روابط عمومی 07136279857 07136279859
7 سارا نورزاده مسئول واحد رایانه و مدیر امور اداری 07136279857 07136279859
8 امیررضا کرباسی مدیر گروه آبیاری و زهکشی
9 اردوان شهبازی مدیر گروه زمین شناسی و ژئوتکنیک
10 عفیفه احمدی مدیر گروه آب زیرزمینی
11 عبداله عزیزپور مدیر امور طراحی و مهندسی