تماس با مسولين شركت مهندسي مشاور پاراب فارس
# نام جایگاه و مقام
1 شرکت مهندسی مشاور پاراب فارس
2 عزت اله حضرتی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
3 محمد رحيم مختاري رئیس هیئت مدیره و مدیر امور نظارت
4 عبدالمحمد محمدی نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر امور قراردادها
5 الیزابت ناصری مدیر امور برنامه ریزی و پشتیبانی و مدیر گروه پیمان و رسیدگی
6 شهرام پورانصاری مسئول روابط عمومی
7 سارا نورزاده مسئول واحد رایانه و مدیر امور اداری
8 امیررضا کرباسی مدیر گروه آبیاری و زهکشی
9 اردوان شهبازی مدیر گروه زمین شناسی و ژئوتکنیک
10 عفیفه احمدی مدیر گروه آب زیرزمینی
11 عبداله عزیزپور مدیر امور طراحی و مهندسی